Om Solvang

Et fælles værdigrundlag danner rammen for et samarbejde mellem beboere, pårørende og ansatte.

På Solvang tager vi udgangspunkt i den individuelle beboers situation og behov for støtte og vejledning, så beboeren bliver i stand til, at bevare og videreudvikle egne ressourcer og på sigt blive i stand til, at mestre eget liv.

Solvang er beliggende i landlige omgivelser mellem Rye og Kr. Hyllinge med vidt udsyn over markerne og er omkranset af grønne arealer med drivhus, lejrbål og højbede til blomster og grøntsager. 

Fanger det din interesse og kunne det være noget for dig eller pårørende, så kontakt  Solvang og få en snak. 

Vision og grundlag

Solsikke

At skabe en god og værdig hverdag, så Solvang er et attraktivt sted at bo, gæste og arbejde.

Vi har angivet en vision, der fortæller om:

 • En idealtilstand vi gerne vil nå
 • Et idégrundlag, der angiver, hvorfor vi egentlig er her (vores opgave)
 • Et værdigrundlag, der udtrykker de værdier vi ønsker at arbejde ud fra.

På Solvang ønsker vi, at der arbejdes ud fra et fælles værdigrundlag, der afspejler, hvad vi syntes, der skal lægges vægt på i dagligdagen. Værdigrundlaget er udarbejdet i en proces, hvor beboere, pårørende og medarbejdere har været inddraget og bidraget til det opstillede værdigrundlag og forståelsen heraf. Desuden har vi et ønske om, at både beboere, pårørende og medarbejdere deltager i og påvirker Solvangs udvikling.

Dette skal sikre

 • At beboerne får mere indflydelse og medbestemmelse på Solvang
 • At udvikle et godt samarbejde mellem beboere, pårørende og medarbejdere
 • At medabejderne får større ansvar, kompetence og flere handlemuligheder

Det er vores håb, at visionen, idé- og værdigrundlaget bliver til nytte, når alle parter skal omsætte det skrevne til handling og dermed vil få betydning for hverdagen på Solvang.

Idègrundlag

Ved idégrundlaget forstår vi en stillingtagen til Solvangs eksistensberettigelse - hvorfor er vi her egentligt og hvilke opgaver skal vi løse?

Idégrundlaget for Solvang: Solvangs opgave er at udføre og udvikle ydelser af høj kvalitet tilpasset den enkelte beboer.

Værdigrundlag - de fem værdier på Solvang

Solvangs værdigrundlag udtrykker de værdier, som beboere, pårørende og medarbejdere ønsker bliver lagt til grund for beslutninger og som vi ønsker fremmet i forhold til at bo, gæste og arbejde på Solvang. Værdier, som vi ønsker at leve og styre efter i hverdagen.

Værdier

Svampe

De fem overordnede værdier for Solvang: 

 1. Værdighed og respekt for den enkelte beboer
 2. Tæt samarbejde og åben dialog mellem beboere, pårørende og medarbejdere
 3. Omsorg, nærvær og aktivitet
 4. Den udfordrende og udviklende arbejdsplads
 5. God planlægning og tilrettelæggelse

Værdi nr. 1
Værdighed og respekt for den enkelte beboer

Herved forstår vi at:

 • Beboeren bevarer sin værdighed
 • Personalet respektere beboernes privatliv og indgår i en ligeværdig dialog
 • Beboerne inddrages i beslutninger vedrørende deres eget liv
 • Personalet respekterer beboernes individuelle behov og livsindhold med særlig opmærksomhed på de svageste beboere
 • Beboerne har medindflydelse på det der sker på Solvang

Værdi nr. 2
Tæt samarbejde og åben dialog mellem beboere, pårørende og medarbejdere

Herved forstår vi at:

 • Beboere, pårørende og medarbejdere har en ligeværdig dialog
 • Beboere, pårørende og medarbejdere overholder aftaler
 • opretholde loyalitet overfor beslutninger
 • et højt informationsniveau mellem beboere, pårørende og medarbejdere
 • Pårørende og gæster føler sig velkomne på Solvang

Værdi nr. 3
Omsorg - nærvær - aktivitet

Herved forstår vi at:

 • Der udføres omsorgsfuld, faglig og kompetent indsats overfor beboerne
 • Den enkelte beboers sociale netværk understøttes og fastholdes
 • Der er et varieret tilbud af aktiviteter, der skal understøtte den enkeltes aktivitets- og udfoldelsesmulighed
 • Beboeren har mulighed for at holde sig i form og videreudvikle egne færdigheder
 • Der er mulighed for samvær med beboere, pårørende og medarbejdere

Værdi nr. 4
Den udfordrende og udviklende arbejdsplads

Herved forstår vi at:

 • Personalet arbejder efter fælles mål og i overensstemmelse med Solvangs værdigrundlag
 • Personalet respekterer hinandens arbejde og forskelligheder, såvel i den enkelte gruppe, som på tværs af grupperne
 • Der er mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Alle ansatte har et ansvar for at dygtiggøre sig
 • Arbejdsmiljøet prioriteres højt med fokus på trivsel og sikkerhed 

Værdi nr. 5
God planlægning og tilrettelæggelse

Herved forstår vi at:

 • Der er fleksibilitet i forbindelse med arbejdstilrettelæggelse og opgaveløsning
 • Der er balance mellem ressourcer, tid og opgaver
 • Personalet er til stede i nuet
 • Beboerne meddeler ændringer hurtigst muligt
 • Ændringer meddeles straks til beboeren med en begrundelse

Værdigrundlagets betydning
I hverdagen vil vi bruge værdierne som grundlag

 • For enhver relation beboere, pårørende og medarbejdere imellem
 • For udvikling af medarbejderne
 • For ansættelser på Solvang
 • For beslutninger på Solvang

Arbejdsplads

Solvang er en værdibaseret ledet arbejdsplads. Der lægges stor vægt på den tværfaglige samarbejdsform og brug af de forskellige faglige og personlige kompetencer. Det er en arbejdsplads, der har fokus på "den gode arbejdsplads" og hvor ordene respekt, etik og værdighed er i højsædet.

Solvang har pt. 35 ansatte, som indgår i en døgnbemanding. Faggrupperne fordeler sig på social- og sundhedsassistenter, pædagoger, medhjælpere, samt rengøring og administration.

Solvang er under konstant udvikling og går stærkt ind for nytænkning og udvikling. Senest har vi haft medarbejdere, som har deltaget på en uddannelse om dobbeltdiagnoser.  Endvidere har Solvang uddannede praktikvejledere, så vi er en arbejdsplads, der kan modtage pædagogstuderende samt social og sundhedsassistent elever.

Da vores filosofi er, at det altid nytter, er målet, at Solvangs beboere, opnår en så høj grad af selvforvaltning, at de kan leve et meningsfuldt og tilfredsstillende liv defineret af den pågældende person selv. Vi understøtter denne filosofi med den kognitive tilgang, hvorfor størstedelen af Solvangs personale har gennemgået den et-årige kognitive uddannelse på Sct. Hans.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk